Andrzej Strużyński


AS


Dorobek Naukowy

Dydaktyka - Didactics

 Oprogramowanie autorskie
 Author software


  Godziny konsultacji

Nauka WWW

Strony różne

Informacje ERASMUS

  Projekt Wyszehradzki
 

Przebieg pracy naukowej:

Dyplom ukończenia studiów na kierunku Inżynierii Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej w Krakowie uzyskał w roku 1996.
W tym samym roku przystąpił do Studium Doktoranckiego na tejże Uczelni. Pracę doktorską pt.: „Ocena warunków równowagi dna w korytach cieków o dużej szorstkości” obronił w roku 2001. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2014 po przedstawieniu cyklu jednotematycznego publikacji pt.:
Charakterystyka zmian procesów fluwialnych w rzekach i potokach górskich z uwzględnieniem warunków równowagi hydrodynamicznej ".
Obszar wiedzy: obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,
dziedzina: nauki rolnicze,
dyscyplina: ochrona i kształtowanie środowiska,
specjalność: inżynieria wodna.

W roku 2001 został zatrudniony w Katedrze Inżynierii Wodnej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej w Krakowie.
Od 2003 pracuje na stanowisku adiunkta.

Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień: procesy fluwialne, transport rumowiska wleczonego, określenie stabilności dna, wyznaczenie rozkładu prędkości i pulsacje prędkości w rzekach i potokach górskich, modelowanie przepływu w rzekach i potokach, opory przepływu w rzekach górskich i nizinnych, ochrona przed powodzią i ryzyko powodziowe.

W latach 1995-2015 uczestniczył w międzynarodowych kursach i konferencjach naukowych organizowanych m.in. przez PAN, TEMPUS, IAHR, SGGW, PW, Slovak University of Agriculture in Nitra, Utah State University, Gent University, University of Mississippi i Universitat Politecnica de Valencia.


INFORMACJA DLA STUDENTÓW AR w Krakowie:
Od lipca 2007 koordynator d/s wymiany studentow
LPP ERASMUS
na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji (Inżynieria Środowiska i Architektura Krajobrazu)


Informacja dla osób szukających ciekawych tematów w ramach
Studium Doktoranckiego

    Obecnie prowadzę badania naukowe związane z określeniem równowagi hydrodynamicznej rzek i potoków górskich w zlewniach o różnym stopniu przekształcenia antropogenicznego.  

Proponowane tematy robocze:
1. Równowaga hydrodynamiczna rzeki górskiej
2. Wpływ zagospodarowania małej zlewni na dynamikę przepływu w rzece
3. Wpływ renaturyzacji rzeki na zachodzące w niej procesy fluwialne

    Jest to tematyka niezwykle aktualna, wpisująca się w działania naprawcze wynikłe na skutek wprowadzenia w krajach UE Ramowej Dyrektywy Wodnej. Tematyka ta pokrywa różne obszary nauki od hydrologii, poprzez hydraulikę koryt otwartych, morfologię rzek i ich dolin, planowanie przestrzenne,  kształtowanie krajobrazu oraz zagadnienia ekologiczne. Z tego powodu prowadzenie tego tematu wymaga współpracy interdyscyplinarnej i poszerza horyzonty wiedzy. Metodyka badawcza obejmuje zarówno pracę w terenie, w laboratorium hydrotechnicznym jak również modelowanie numeryczne.

4. Inne tematy związane z bieżącymi projektamiStudencka Sekcja Naukowa
Renaturyzacja rzek i ich dolin
 strona KIWiG strona WIŚiG strona UR spis pracowników

Aktualizacja: 2017 07 21


Zjazd absolwentów

roku 1996
strona prywatna