Dr hab. inż. Eugeniusz Zawisza, prof. UR


Miejsce zatrudnienia, stanowisko:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji,

Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki,

tel.: 012 633 90 98, e-mail: kiwig@ur.krakow.pl,

profesor Uniwersytetu Rolniczego

 


Wykształcenie:

1974 – mgr inż. – Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Melioracji Rolnych

Kwalifikacje naukowe:

1983 – dr nauk technicznych – Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Melioracji Rolnych (Rozp. pt. „Badania modelowe przebiegu deformacji podłoża pylastego pod obciążeniem”)

2002 – dr hab. nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska – geotechniki środowiska – Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska (Rozp. pt. „Geotechniczne i środowiskowe aspekty uszczelniania grubookruchowych odpadów powęglowych popiołami lotnymi”)

Przebieg zatrudnienia:

1974–84 – asystent

1984–2008 – adiunkt

2008 – profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Członkostwo w organizacjach naukowych:

Posiadane certyfikaty: Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki nr 0155

Staże i stypendia naukowe:

Węgry – staż krótkoterminowy w październiku 1986 r. w Uniwersytecie Rolniczym w Keszthely

Włochy – staż półroczny w 1991 r. (stypendium rządu Włoskiego) na Politechnice w Mediolanie i w Turynie oraz na Uniwersytecie w L'Aquili

Dyscypliny dydaktyczne:

Specjalizacja zawodowa:

Geotechnika środowiskowa. Budownictwo ziemne. Laboratoryjne i polowe badania właściwości geotechnicznych gruntów naturalnych oraz odpadów przemysłowych traktowanych jako antropogeniczne grunty budowlane. Składowanie i utylizacja techniczna odpadów przemysłu węglowego, hutniczego i energetycznego. Zanieczyszczenia podłoży gruntowych. Fundamentowanie i odwadnianie budowli i osiedli.

Działalność inżynierska:

Prowadzenie badań i przygotowywanie dokumentacji geotechnicznych. Obejmowały one szeroki zakres zagadnień geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych i geotechnicznych, związanych z określaniem przydatności gruntów mineralnych jako podłoża drogowego i fundamentowego, regulacją stosunków wodnych na terenach miejskich przyległych do stopni piętrzących, kontrolą jakości zagęszczenia zapór ziemnych, jak i ze składowaniem odpadów przemysłowych (w tym wpływu składowisk na zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych) oraz określaniem ich przydatności do budownictwa ziemnego i hydrotechnicznego. W tym zakresie brał udział w opracowaniu ponad 80 ekspertyz i opinii naukowo-badawczych, współpracując z wieloma przedsiębiorstwami i biurami projektowymi.

Działalność organizacyjna:

Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji AR w 1997, 2000, 2001 r.; członek Wydziałowych Komisji: Dydaktycznej oraz Rozwoju – od 2005 r.; od 2009 r. przewodniczący Komisji Rozwoju; przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2008–2012.

Skarbnik w Zarządzie Polskiego Komitetu Geotechniki w kadencji 2008–2011.

Inne:

Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi i wyróżniony nagrodą Ministra Edukacji Narodowej oraz wielokrotnie nagrodami indywidualnymi Jego Magnificencji Rektora AR w Krakowie.


Wybrane publikacje:

Zawisza E. 2001. Geotechniczne i środowiskowe aspekty uszczelniania grubookruchowych odpadów powęglowych popiołami lotnymi. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 280, Rozprawy, s.178.

Zawisza E., Baran P., Cała M. 2004. Obliczenia stateczności podłoża ze szlamów poflotacyjnych obciążonego zwałem z odpadów powęglowych. Materiały na 50-tą Konferencję Naukową KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2004, III, 281-288.

Gaszyński J., Zawisza E. 2005. Przebieg procesu konsolidacji podłoża ze szlamów poflotacyjnych przy zmiennej przepuszczalności. Przegląd Geologiczny 53, 9, 763–765.

Kokoszka R., Zawisza E. 2005. Kształtowanie zwierciadła wód gruntowych na terenie miasta Krakowa systemem studni odwadniających. Zesz. Nauk. AR, 420, Inż. Środ. z. 26, 265–274.

Zawisza E., Baran P., Kryczałło A. 2005. Analiza stateczności nasypu z odpadów powęglowych uszczelnionych warstwą popiołu. Inż. Morska i Geotechnika, 26, 1, 22-26.

Dzierwa K., Zawisza E. 2006. Wpływ zagęszczenia i nawodnienia na ściśliwość mieszanek odpadów posodowych z popiołami lotnymi. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 5 (1), 17–27.

Gaszyński J., Zawisza E. 2006. Wpływ wielkości i szybkości przyrostu obciążenia na przebieg procesu konsolidacji popiołów lotnych. Geotechnika i budownictwo specjalne – ZSMGiG XXIX. Wyd. KGBiG AGH Kraków, 181–187.

Zawisza E. 2006. Wpływ zagęszczenia i wilgotność na wytrzymałość na ścinanie wybranych odpadów przemysłowych i gruntu mineralnego. Przegląd Górniczy 11, 27–32.

Zawisza E., Dzierwa K. 2006. Ściśliwości wybranych odpadów przemysłowych w zależności od ich zagęszczenia i warunków wodnych. Przegląd Górniczy 10, 19–25.

Zawisza E., Gruchot A., Michalski P. 2006. Wpływ stabilizacji cementem lub wapnem na wytrzymałość i mrozoodporność odpadów energetycznych ze składowiska Elektrociepłowni „Łęg” w Krakowie. Inż. Morska i Geotechnika, 27, 1, 22–30.

Zawisza E., Suknarowski M. 2006. Badania wpływu zagęszczenia i nawodnienia na ściśliwość kruszywa z żużla wielkopiecowego. Przegląd Górniczy 7–8, 82–86.

Zawisza E., Zydroń T. 2006. An analysis of the influence of compaction and moisture content on the shearing strength of coal ashes. Proc. of the XIIIth Danube-European Conference on Geotechnical Engineering, 29-31 May, 2006, Lubljana, Slovenia, Volume 2, 171–176.

Dzierwa K., Zawisza E. 2007. Laboratory investigations of compressibility of coarse–grained coal-mining wastes. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics 54, 1, 37–54.

Gruchot A., Michalski P., Zawisza E. 2007. Shearing strength of coal mining wastes used as coarse-grained building soils. In: Geotechnical and Environmental aspects of Disposal Sites – Sarsby R.W. & Felton A. J. (eds). Proc. of the 4th Int. Symp. on Geotechnics Related to the Environment - Green 4, Wolverhampton, UK, 2004, Taylor & Francis Group/Balkema – Proceedings and Monographs in Engineering, Water and Earth Sciences, London, 261–267.

Gruchot A., Zawisza E. 2007. Badania parametrów goeotechnicznych wybranych odpadów przemysłowych w aspekcie wykorzystania ich do budownictwa drogowego. Przegląd Górniczy 10, 26–32.

Gruchot A., Zawisza E. 2007. Żużle pocynkowe w budownictwie drogowym. Drogownictwo 12, 385–387.

Michalski P., Zawisza E., Kozielska-Sroka E. 2007. Usability of sludges from coal mining industry for sealing Civil Engineering structures. In: Geotechnical and Environmental aspects of Disposal Sites – Sarsby R.W. & Felton A. J. (eds). Proc. of the 4th Int. Symp. on Geotechnics Related to the Environment - Green 4, Wolverhampton, UK, 2004, Taylor & Francis Group/Balkema – Proceedings and Monographs in Engineering, Water and Earth Sciences, London, 285–288.

Zawisza E. 2007. Analiza przydatności drobnoziarnistych odpadów przemysłowych do uszczelniania obwałowań przeciwpowodziowych. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, PAN O/Kraków, z. 4/2, 223-230.

Zawisza E. 2007. Zagęszczalność i wytrzymałość na ścinanie żużla z huty cynku. XXX ZSMGiG – Geotechnika w budownictwie i górnictwie, Szklarska Poręba. Prace Nauk. Inst. Geotechniki i Hydrotechniki Pol. Wrocł. 76, Konferencje 42, 659–664.

Zawisza E., Starowicz G. 2007. Wytrzymałość na ścinanie odpadów pohutniczych w świetle badań w aparatach bezpośredniego ścinania. Zesz. Nauk. Politechniki Śląskiej, Budownictwo 111, 435–447.

Cholewa M., Steczko M., Zawisza E. 2008. Wpływ cyklicznego zamrażania-rozmrażania na wytrzymałość na przebicie geosyntetyków. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, PAN, Warszawa, 532, 55–65.

Kokoszka R., Zawisza E. 2008. Założenia gospodarki wodnej zbiornika Świnna Poręba w aspekcie jego głównych funkcji. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 5, 139–147.

Michalski P., Baziak A., Zawisza E. 2008. The influence of vertical stress on elongation of geotextile straps used as reinforcement in earth retaining structures. Referat wygłoszony na 5th Int. Symp. on Geotechnics Related to the Environment - Green 5, Vilnius, Lithuania.

Zawisza E., Zydroń T., Kurczak W. 2008. Badania zagęszczalności mieszanek odpadów posodowych z popiołami lotnymi. Drogownictwo, 11, 368–372.

Zydroń T., Zawisza E. 2008. Influence of test method on the value of compactibility parameters of coarse-grained furnace slag. Referat wygłoszony na 5th Int. Symp. on Geotechnics Related to the Environment - Green 5, Vilnius, Lithuania.

Zydroń T., Zawisza E., Macałka A., Jantos P. 2008. Badania parametrów zagęszczalności gruboziarnistego kruszywa z żużla wielkopiecowego. Górnictwo i Geoinżynieria, 33, 1, 381–389.

Baran P., Zawisza E., Szymacha A. 2009. próba weryfikacji parametrów wytrzymałościowych odpadów powęglowych metodą granicznego stanu naprężenia. Górnictwo i Geoinżynieria 1, 47–55.

Cholewa M., Dzierwa K., Zawisza E. 2009. Badania nasiąkliwości, rozmakania i mrozoodporności wybranych odpadów przemysłowych. Przegląd Górniczy, 1–2, 60–64

Zawisza E., Zydroń T., Kurbiel A. 2009. Wpływ zagęszczenia wilgotności i nawodnienia na ściśliwość wybranych popiołów lotnych. Inżynieria Morska i Geotechnika 2, 96–101.